Projectmanagement

Projectmanagement is het beheersen van projecten.
Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Bij projectmanagement via TERHEGGEN Projectadvies & management worden in het algemeen de volgende stappen doorlopen, derhalve zijn alle vormen van projectmanagement natuurlijk bespreekbaar:

 • Start van het project
 • Bepaling van de omvang/scope van het project
 • Planning van het project
 • Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten
 • Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen
 • Opvolging van de projectvoortgang
 • Beëindiging, eventuele verslaglegging of oplevering van een ander eindproduct

TERHEGGEN Projectadvies & management gebruikt de zogenoemde GOTIK-methode waarin de aspecten: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit centraal staan.

GOTIK is een afkorting van de termen:

 • Geld: het totaal aan financiële middelen nodig om het project te financieren. Nadere verklaring: er is voor een project direct geld nodig, om het te realiseren. Daarnaast is er geld nodig in het project zelf, voor het initiatief, de voorbereiding, de begeleiding van de uitvoering en de nazorg.
 • Organisatie: het totaal van personen, bedrijven, partijen en andere entiteiten die activiteiten kunnen ondernemen binnen een project maar ook daaromheen. Deze organisatie wordt vaak in een organisatieschema duidelijk gemaakt. Binnen het organisatieschema is het van belang om voor elke entiteit aan te geven wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn.
 • Tijd: het tijdsaspect van het project op zich en alle aspecten van tijd rond om het project. Nadere verklaring: tijd betekent hier de tijd die het project zelf kost en alle tijd die nodig is om het project te initieren, voor te bereiden, uit te voeren en de tijd die noodzakelijk is voor de nazorg.
 • Informatie: alle beschikbare informatie die voorafgaand aan het project in de ontwikkelingsfase, tijdens de uitvoeringsfase en achteraf in de nazorgfase aanwezig was, er van buitenaf bijkomt en binnen het project wordt geproduceerd.
 • Kwaliteit: het totaal aan kwaliteitskenmerken en kwaliteitswaarborgen, nodig om het prospect succesvol te laten verlopen en op te leveren. Nadere verklaring: voor het project geldt dat er een kwaliteitsvraag is ten aanzien van het eindresultaat, maar ook ten aanzien van de wijze waarop het project tot stand komt en de wijze waarop het een en ander met elkaar te maken heeft.

Een voordeel van de methode is de kernachtige manier waarmee de vijf aspecten gezamenlijk een gedegen basis leggen onder ieder project.